teisipäev, 1. märts 2016

Õpetajatele suunatud küsimustiku tulemused

Nagu eelmisest postitusest selgus, olid tulemused juba sel moel rõõmustavad, et meie poolt koostatud küsimustikule vastasid pea kõik õpetajad. 
Vastuste tulemused andsid selgema pildi sellest,

 • kui paljud õpetajad kasutavad oma õppetundide läbiviimiseks digivahendeid; 
 • kui sageli nad seda teevad; 
 • missugusi võimalusi/keskkondi õpetajad selleks kasutavad;
 • milliseks hindavad nad enda oskusi erinevate digivahenditega seotud valdkondade kasutamisel; 
 • milline on õpetajate üleüldine suhtumine digivahendite kasutamisse;
 • kui paljud õpetajad sooviksid end IKT valdkonnas täiendada ning millised valdkonnad neile enim huvi pakuvad.

Küsitluse tulemused võimaldavad juba kevadisel koolivaheajal aga ka tulevikus pakkuda õpetajaile soovitud valdkondades rohkem tuge ja kasulikke koolitusi.


Siinkohal anname lühiülevaate küsimustiku tulemustest.

Enamik õpetajatest on õppetöö eesmärgil kasutanud oma tundides digivahendeid ja on hea tõdeda,et üle poolte õpetajatest teevad seda vähemalt  korra või mitu korda nädalas.Eelmine küsimus näitas, milliseid vahendeid ja keskkondi õpetajad kõige enam kasutavad. Meile kui küsimustiku koostajaile andis see samas mõtteainet, missuguste keskkondade kasutamist õpetada kevadisel koolivaheajal toimuval koolitusel.


Osaliselt on kooli dokumentatsiooni täitmine (õppetöö aruanded jm) viidud üle pilve, mis tähendab, et kõigil õpetajatel on juba varasem kokkupuude GoogleDrive keskkonnaga. Samas tuleb tõdeda, et neid, kes seda tihti kasutavad ja seda hästi teha oskavad, on vähe. Küsitluse tulemused aga näitavad, et suurem osa õpetajatest oleks sellest siiski huvitatud.

Ligi 4/5 õpetajatest soovib end IKT alaselt täiendada ja seda võimalust neile kindlasti ka pakume.

Millisest enesetäiendusest olid õpetajad huvitatud?

 • GoogleDrive keskkond
 • Õppematerjali loomine erinevates keskkondades (Kahoot, Quizizz, LearningApps,erinevad küsimustikud)
 • tahvelarvuti kasutamise võimalused (appide leidmine/kasutamine/loomine)
 • Word'i, Excel'i ja PowerPointi võimaluste meeldetuletamine
 • matemaatikaprogrammid GeoGebra ja T-algebra
 • videode tegemine, animatsioonide loomine
 • Smarttahtvi kasutamine
 • teised spetsiifilisemad valdkonnad.


Mis puutub õpetajate hinnangutesse seoses digivahendite kasutamisega, siis selgus, et enamik õpetajaskonnast peavad nende kasutamist vajalikuks ja on huvitatud enesetäiendamisest. Esines ka teistsuguseid vastuseid ja suhtumist. Küsimustiku tulemustest selgus veel, et paljude õpetajate arvates nõuab digivahendite kasutamine liialt palju aega.Digiarengu kava esimesed etapid läbitud

Pärast koolitust viisime läbi koosoleku, milles osalesime nii meie (koolituse meeskond) kui ka õppealajuhataja, arvutiõpetaja ja huvijuht. Üheskoos vaatasime läbi oma püstitaud eesmärgi ja etapid selle elluviimiseks.
Nädal hiljem toimus 2.koosolek, kuhu kaasasime ka ainekomisjonide juhid. Selleks ajaks töötas põhimeeskond välja küsimustiku õpetaja digipädevuste hindamiseks. Toetusime HITSA poolt väljatöötatud mudelile digipädevuste hindamiseks, kuid et mitte kolleege ära ehmatada, ei pannud me küsimustikku kohe tasemete määramist. Teisel koosolekul tutvustasime nii küsimustikku kui ka kava, kuhu tegime kolleegide kaasabil täiendusi ja parandusi.
29.02. oli viimane küsimustiku täitmise päev. Võime öelda uhkusega, et saime põhimõtteliselt 100% tagasisidet!
Küsimustik asub siin: lingid.ee/digikysimustik
Nagu näete, õppisime eelmiselt koolituselt linkide lühendamist :)

Digiarengu kava


Eesmärk
Kõik õpetajad kasutavad tundides aktiivselt digivahendeid

Etapid eesmärgi saavutamiseks
 1. Koosolek 1 (Kaie,Margit,Ants, Ülle, Omar) N 11.02 kell 15 (ainekomisjoni esimeeste kaasamine protsessi) - 1.nädal
 2. Koosolek 2 (koos ainekomisjoni esimeestega) - digipädevuste küsimustiku tutvustamine - 2.nädal (22.02)
 3. Õpetaja hindab iseennast digipädevuste osas ja püstitab endale eesmärgi, kuhu soovib välja jõuda ja miks (Google Drive’s) 3.nädal (TÄHTAEG: 29.02) Küsimuste korral pöörduda Kaie või Margiti poole.
 4. Koosolek 3 - Õpetajate digitasemete kaardistamine (Margit, Kaie) - 4. nädal
 5. Digivahendite kasutamise koolitus - 6.nädal - VAHEAEG  23.03 koolituspäev (digivahendite kasutamine vastavalt tasemele) 
 6. (Avatud) tundide läbiviimine digivahendeid kasutades  - Diginädalad 4.-8.04, 11.-15.04.
 7.  Positiivse tagasiside andmine kolleegide/õpilaste poolt (tunnustamine) 18.-22.04.