esmaspäev, 2. mai 2016

Diginädalad


11.-22. aprill toimusid Luunja Keskkoolis esimest korda diginädalad. Mööda koridore võis märgata tavapärasest rohkem õpetajaid, kel süles tahvelarvutite raske koorem.

Kahe nädala vältel viisid peaaegu kõik õpetajad läbi vähemalt ühe avatud digitunni, mida võisid soovi korral külastada ka kolleegid. Esmalt registreerisid õpetajad oma läbiviidavad digitunnid Google Drive keskkonnas, et kolleegid näeksid, millal neile huvipakkuv tund on toimumas. Tunni külastajad said hiljem samale lehele jätta ka oma tagasiside tunni läbiviijale.

Tegelikult olid suur osa Luunja Keskkooli õpetajatest juba enne diginädalate toimumist väga aktiivsed digivahendite kasutajad. Seda on kahtlemata soodustanud ajakohased digiseadmed meie koolis (korralik arvutiklass, tahvelarvutid, ülekooliline wifi-ühendus, projektorid igas klassiruumis, Smart-tahvel). Mitmed õpetajad tegelevad tänaseks blogimisega, et koolis ja klassis toimuv jõuaks paremini ka lapsevanemani.

Diginädalate õnnestumisse räägib aga asjaolu, et lisaks neile hakkajatele õpetajatele, kes digimaailmas end vabalt tunnevad, viisid digitunde läbi ka kõik need õpetajad, kel selles vallas eelnev kogemustepagas puudus. Pole lihtne astuda tundmatusse vette, kuid Luunja Keskkooli tublid õpetajad võtsid asja kätte ja tegid ära! Eesmärk saavutati peaaegu sajaprotsendiliselt!
Põnev kunstiõpetuse tund 2a.klassis
Pilt ärkas ellu - Quiveri kasutamine
Oma panuse diginädalatesse andis ka õpilasesindus, mille liikmed viisid 2. ja 5. klassidele läbi loengud digiohtudest; 3. klassidele viidi läbi QR-koodide mäng ning 6. klass sai võimaluse teha ise film. Kirsiks tordil oli õpetajatele koostatud viktoriin.

Pärast diginädalate toimumist valmis igal klassil Padlet’i keskkonnas virtuaalne sein, mille kaudu andsid õpilased toimunud nädalate kohta tagasisidet. Toodi välja palju positiivset ning loodetavasti motiveerib see õpetajaid edaspidi sama aktiivselt õppetöös kasutama nutiseadmeid. Meie uhke tabel asub siin: lingid.ee/digitunnidluunjas

Diginädalate kokkuvõtteks tunnustati kõige tublimaid õpetajaid. Jagati tänukirju ja toimus ühine tordisöömine. Jääme ootama järgmiseid diginädalaid!
Kõige õpihimulisem kolleeg

Tänu nähtud vaeva eest

pühapäev, 3. aprill 2016

Digikoolitused koolivaheajal

Enne koolivaheajale minekut koostasime GoogleDocs'is osalejate nimekirja, et näha, millised on õpetajate vajadused. Pakkusime välja kolm teemat: kahoot ja quizizz; socrative ja GoogleDrive. Meeldiv oli see, et peaaegu kõik õpetajad panid oma nime kirja. Oli ka selliseid õpetajaid, kes soovisid osaleda mitmel koolitusel. Arvutiõpetaja korraldas veel enne põhikoolituste läbiviimist iPadi algkoolituse, et kõik, kes ei olnud veel iPadi käes hoidnud, said võimaluse sellega tutvuda.
Esimesed kaks koolitust viisid Margit ja Kaie ise läbi ning järgides Ingrid Maadvere ettepanekut haarata koolitamisprotsessi ka kolleege, kaasasime kooli psühholoogi, kes viis läbi GoogleDrive koolituse. Enne koolitusi palusime kõigil osalejatel oma aines mõelda teatud arvu küsimusi, et teooriat saaks kohe ka praktikaga ühendada. Rakenduste puhul said õpetejad proovida ja läbi mängida õpilaste versiooni ja alles siis asuti ise midagi looma. Väga tore oli see, et kes asjadest kiiremini aru said, need aitasid kohe teisi, kellel probleeme tekkis. Mõned õpetajad olid erinevate rakendustega küll kokku puutunud, kuid ei olnud neid veel kasutanud.
Loodame väga, et koolitustest oli praktiline kasu ning ootame huviga diginädalaid, mis küll teiste ürituste tõttu veidi edasi nihkuvad. 11.-22.04.on Luunja Keskkoolis oodata põnevaid tunde!

Kahoot - esimene mäng

Quizizz - küsimused olid parajad pähklid

Socrative - käimas on space race

Meie tore kolleeg Sirle koolitust läbi viimas
teisipäev, 1. märts 2016

Õpetajatele suunatud küsimustiku tulemused

Nagu eelmisest postitusest selgus, olid tulemused juba sel moel rõõmustavad, et meie poolt koostatud küsimustikule vastasid pea kõik õpetajad. 
Vastuste tulemused andsid selgema pildi sellest,

 • kui paljud õpetajad kasutavad oma õppetundide läbiviimiseks digivahendeid; 
 • kui sageli nad seda teevad; 
 • missugusi võimalusi/keskkondi õpetajad selleks kasutavad;
 • milliseks hindavad nad enda oskusi erinevate digivahenditega seotud valdkondade kasutamisel; 
 • milline on õpetajate üleüldine suhtumine digivahendite kasutamisse;
 • kui paljud õpetajad sooviksid end IKT valdkonnas täiendada ning millised valdkonnad neile enim huvi pakuvad.

Küsitluse tulemused võimaldavad juba kevadisel koolivaheajal aga ka tulevikus pakkuda õpetajaile soovitud valdkondades rohkem tuge ja kasulikke koolitusi.


Siinkohal anname lühiülevaate küsimustiku tulemustest.

Enamik õpetajatest on õppetöö eesmärgil kasutanud oma tundides digivahendeid ja on hea tõdeda,et üle poolte õpetajatest teevad seda vähemalt  korra või mitu korda nädalas.Eelmine küsimus näitas, milliseid vahendeid ja keskkondi õpetajad kõige enam kasutavad. Meile kui küsimustiku koostajaile andis see samas mõtteainet, missuguste keskkondade kasutamist õpetada kevadisel koolivaheajal toimuval koolitusel.


Osaliselt on kooli dokumentatsiooni täitmine (õppetöö aruanded jm) viidud üle pilve, mis tähendab, et kõigil õpetajatel on juba varasem kokkupuude GoogleDrive keskkonnaga. Samas tuleb tõdeda, et neid, kes seda tihti kasutavad ja seda hästi teha oskavad, on vähe. Küsitluse tulemused aga näitavad, et suurem osa õpetajatest oleks sellest siiski huvitatud.

Ligi 4/5 õpetajatest soovib end IKT alaselt täiendada ja seda võimalust neile kindlasti ka pakume.

Millisest enesetäiendusest olid õpetajad huvitatud?

 • GoogleDrive keskkond
 • Õppematerjali loomine erinevates keskkondades (Kahoot, Quizizz, LearningApps,erinevad küsimustikud)
 • tahvelarvuti kasutamise võimalused (appide leidmine/kasutamine/loomine)
 • Word'i, Excel'i ja PowerPointi võimaluste meeldetuletamine
 • matemaatikaprogrammid GeoGebra ja T-algebra
 • videode tegemine, animatsioonide loomine
 • Smarttahtvi kasutamine
 • teised spetsiifilisemad valdkonnad.


Mis puutub õpetajate hinnangutesse seoses digivahendite kasutamisega, siis selgus, et enamik õpetajaskonnast peavad nende kasutamist vajalikuks ja on huvitatud enesetäiendamisest. Esines ka teistsuguseid vastuseid ja suhtumist. Küsimustiku tulemustest selgus veel, et paljude õpetajate arvates nõuab digivahendite kasutamine liialt palju aega.Digiarengu kava esimesed etapid läbitud

Pärast koolitust viisime läbi koosoleku, milles osalesime nii meie (koolituse meeskond) kui ka õppealajuhataja, arvutiõpetaja ja huvijuht. Üheskoos vaatasime läbi oma püstitaud eesmärgi ja etapid selle elluviimiseks.
Nädal hiljem toimus 2.koosolek, kuhu kaasasime ka ainekomisjonide juhid. Selleks ajaks töötas põhimeeskond välja küsimustiku õpetaja digipädevuste hindamiseks. Toetusime HITSA poolt väljatöötatud mudelile digipädevuste hindamiseks, kuid et mitte kolleege ära ehmatada, ei pannud me küsimustikku kohe tasemete määramist. Teisel koosolekul tutvustasime nii küsimustikku kui ka kava, kuhu tegime kolleegide kaasabil täiendusi ja parandusi.
29.02. oli viimane küsimustiku täitmise päev. Võime öelda uhkusega, et saime põhimõtteliselt 100% tagasisidet!
Küsimustik asub siin: lingid.ee/digikysimustik
Nagu näete, õppisime eelmiselt koolituselt linkide lühendamist :)

Digiarengu kava


Eesmärk
Kõik õpetajad kasutavad tundides aktiivselt digivahendeid

Etapid eesmärgi saavutamiseks
 1. Koosolek 1 (Kaie,Margit,Ants, Ülle, Omar) N 11.02 kell 15 (ainekomisjoni esimeeste kaasamine protsessi) - 1.nädal
 2. Koosolek 2 (koos ainekomisjoni esimeestega) - digipädevuste küsimustiku tutvustamine - 2.nädal (22.02)
 3. Õpetaja hindab iseennast digipädevuste osas ja püstitab endale eesmärgi, kuhu soovib välja jõuda ja miks (Google Drive’s) 3.nädal (TÄHTAEG: 29.02) Küsimuste korral pöörduda Kaie või Margiti poole.
 4. Koosolek 3 - Õpetajate digitasemete kaardistamine (Margit, Kaie) - 4. nädal
 5. Digivahendite kasutamise koolitus - 6.nädal - VAHEAEG  23.03 koolituspäev (digivahendite kasutamine vastavalt tasemele) 
 6. (Avatud) tundide läbiviimine digivahendeid kasutades  - Diginädalad 4.-8.04, 11.-15.04.
 7.  Positiivse tagasiside andmine kolleegide/õpilaste poolt (tunnustamine) 18.-22.04.

kolmapäev, 20. jaanuar 2016

Blogi alustab


2015/2016 õppeaastal osaleb Luunja Keskkooli meeskond koolitusel "Õppeprotsessi juhtimine digiajastul". Käesolev ajaveeb kajastab kooli arengut koolituse käigus püstitatud eesmärkide poole liikumise suunas. Huvitavat lugemist!
3.B klassi õpilased kasutamas õppetundides digivahendeid